Verhuurvoorwaarden & Borg

Verhuurvoorwaarden van A.G. van den Heuvel Trading & Services gevestigd te Nieuwendijk. Versie geldig vanaf 1, januari 2013.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 Algemeen.

Borg – Bij het afhalen dient u zich te kunnen legitimeren. U kunt bij ons contant betalen bij ophalen of via iDeal nadat u uw reservering heeft gemaakt. U betaalt €100,- tot €1000,- borg (afhankelijk van de afmeting en hoeveelheid) voor de diverse afdekvloeren. Deze dient u samen met de huurprijs contant te voldoen bij ophalen/levering. Als u voor betaling via iDeal kiest, dan betaalt u alleen de borg contant bij ophalen. Bij het huren van de Taraflex Bateco Afdekvloer betaalt u vanaf €250,- borg. U krijgt uiteraard de borg geheel contant terug bij het overhandigen van een schone en onbeschadigde producten en/of accessoire(s). Als er schade/vuil of verlies voordoet, dan zal dit worden verrekend met uw borg. De Borg wordt na controle en eventuele verrekeningen binnen 14 dagen per bank teruggestort.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van verhuurvoorwaarden.

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing tussen A.G. van den Heuvel Trading & Services, Sportvloerbescherming.nl, Afdekgigant, Afdekservice, Stuclopers.nl, Carpet4event en A.G van den Heuvel Tegelwerken, alsmede met hen gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen, hierna individueel en/of gezamenlijk te noemen: “de gebruiker”, en een opdrachtgever en/of koper van de gebruiker tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van wederpartijen (huurders), zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde overeenkomsten ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij uitdrukkelijk verwezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten.

Een overeenkomst komt tot stand nadat De Verhuurder een opdracht of een bestelling schriftelijk of via mail heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk of via mail heeft bevestigd en/of geaccepteerd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door De Verhuurder.

 

Artikel 3 – Einde van overeenkomsten.

Een overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. De Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen in geval de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, ingeval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, dan wel indien de huurder een consument is, ingeval van ondercuratelestelling van de huurder of indien ten aanzien van de huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard. De beëindiging van de huurovereenkomst door De Verhuurder laat onverlet het recht van De Verhuurder op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

Artikel 4 – Reserveren en annuleren.

Het is mogelijk om de voor verhuur bestemde zaken bij De Verhuurder te reserveren. In geval van annulering van de reservering worden de reserveringskosten in rekening gebracht door de Verhuurder. Bij annulering tot 7 dagen vanaf de huur periode bent u 25% van het huur bedrag verplicht te betalen. Bij annulering binnen 7 dagen vanaf de huur periode bent u verplicht 50% van de complete huursom te voldoen. Op de dag zelf annuleren is 75%.

Artikel 5 – Waarborgsom.

De huurder dient een waarborgsom te voldoen per huurovereenkomst tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze waarborgsom wordt door De Verhuurder vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurtermijn en de waarde van de gehuurde zaak/zaken. Ingeval de huurder verlenging van de huurtermijn wenst, dient huurder uiterlijk op de dag van verlenging van de huurtermijn een nieuwe waarborgsom te voldoen. Betaalt huurder de vastgestelde waarborgsom niet of te laat, dan mag De Verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

De huurder kan en mag de waarborgsom niet beschouwen als een voorschot op de overeengekomen huurprijs. De Verhuurder mag, bij het einde van de huurovereenkomst, de waarborgsom verrekenen met een eventueel nog openstaand deel van de huurprijs.

Artikel 6 – Huurtermijnen.

Alle zaken worden voor tenminste 1 dag (24 uur) gehuurd, ook ingeval de huurder de zaak binnen 1 dag (24 uur) retourneert. Voor de meeste artikelen geld een huurtermijn van 1 dag (24 uur). Zaken die te laat geretourneerd worden, worden als te laat geretourneerd beschouwd. In dat geval wordt het aantal dagen dat de huurtermein verstreken is in rekening gebracht en verbeurt de huurder de eventuele boete zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 7 – Risico voor de huurder en verplichtingen van de huurder.

De zaken komen volledig voor risico van de huurder vanaf het moment dat de huurder de zaken in ontvangst heeft genomen. De huurder is verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast geldt voor de verschillende zaken een afzonderlijke gebruiksaanwijzing. De huurder is verplicht deze gebruiksaanwijzing te volgen en deze gebruiksaanwijzingen maken integraal deel uit van deze voorwaarden. De gebruiksaanwijzingen worden op verzoek van de huurder verstrekt.

Indien nodig dient de huurder zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen, vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de gehuurde zaken. Eventuele schade voortvloeiend uit het ontbreken van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van huurder.

Onderverhuur en beschikbaarstelling door huurder aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van De Verhuurder.

De huurder dient zich bij het afhalen/levering van de gehuurde zaken te kunnen legitimeren met een van de genoemde geldige legitimatiebewijzen (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart), waarvan de geldigheid niet is verstreken.

 

Artikel 8 – Halen, brengen, plaatsen -en verwijderen van de gehuurde goederen.

De Verhuurder kan tegen vergoeding van transport kosten ook de gehuurde producten op locatie bezorgen. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt geleverd. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van levering veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden geleverd. De ondergrond waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient schoon en vlak/glad te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of plaatsen/verwijderen van het gehuurde door Verhuurder is overeengekomen, de betreffende oppervlakte geheel vrij en schoon is en goed te bereiken. Vrij van trappen, verdiepingen etc ook dient de betreffende oppervlakte te berijden te zijn. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn door Huurder getroffen komen geheel voor zijn rekening. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder.

Artikel 9 – Schade/verlies.

Schade aan gehuurde zaken dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 uur na het ontstaan van de schade, aan De Verhuurder te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder de kosten van reparatie, voor rekening komen van de huurder.

Bij een geschatte schade van meer dan € 500,- verklaart de huurder